Algemene voorwaarden

Bij het maken van je afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden voor de powderbrows behandeling. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie die tussen Powderbrows by Eva en de klant waarop Powderbrows by Eva deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard tenzij hier schriftelijk en nadrukkelijk van af is geweken.

1. Diensten

De klant dient verhindering voor een dienst minimaal vijf werkdagen, telefonisch of via email aan Powderbrows by Eva melden. Aanbetalingen worden niet terugbetaald. Indien klant > 15 minuten te laat komt mag Powderbrows by Eva de behandeling weigeren en het gehele bedrag in rekening brengen. Powderbrows by Eva behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren zonder daarvoor een reden op te geven. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt hierna binnen 10 werkdagen gerestitueerd.

Voorafgaand aan de afspraak vraagt Powderbrows by Eva de klant informatie te verstrekken aangaande relevante lichamelijke aandoeningen en medicijngebruik die essentieel zijn voor het uitvoeren van de behandeling en de genezing hiervan. De klant is verplicht dit naar waarheid te verstrekken.

In bepaalde gevallen kan een gezondheidsverklaring van een arts vereist zijn. Powderbrows by Eva behoudt zich het recht een behandeling te weigeren ondanks desbetreffende gezondheidsverklaring indien Powderbrows by Eva van mening is dat het uitvoeren van de behandeling teveel risico met zich mee brengt.

Bij het niet of niet tijdig aangeven van medische aandoeningen en medicijngebruik welke invloed hebben op de behandeling en het genezingsproces heeft Powderbrows by Eva het recht om de behandeling volledig in rekening te brengen.

2. Prijzen/betaling

Alle prijzen van de behandeling staan op de website van Powderbrows by Eva duidelijk vermeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling het resterende bedrag contant of per pin te voldoen naar Powderbrows by Eva. Betalen in termijnen is niet mogelijk.

Indien een afspraak zonder geldige reden gemist wordt zal Powderbrows by Eva het volledige bedrag in rekening brengen.

3. Oude permanente make-up

De klant is verplicht Powderbrows by Eva op de hoogte te stellen in het geval hij/zij al eerdere permanente make-up heeft laten zetten. In sommige gevallen is een behandeling dan niet mogelijk. Indien de klant Powderbrows by Eva hier niet tijdig van op de hoogte brengt wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

4. Persoonsgegevens en privacy

De klant geeft vóór de eerste behandeling alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling en bij het waarborgen van de na te komen algemene voorwaarden. Vertrouwelijke gegevens van de klant worden behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Powderbrows by Eva zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden.

Powderbrows by Eva is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft gedeeld geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is mede gedeeld en/of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. Aansprakelijkheid

Powderbrows by Eva is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaan is door het niet juist of onvolledig verstrekken van informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en medicatie of het niet juist opvolgen van de voor- en nazorgadviezen. Deze informatie is van essentieel belang voor het uitvoeren van de behandeling en het genezingsproces. Het ondergaan van de behandeling is op eigen risico van de klant.

Powderbrows by Eva is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen die meegenomen zijn naar de behandeling.

6. Klachten

In het geval van klachten over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk per email hello@powderbrowsbyeva.nl worden gedeeld. De klacht zal uiterlijk binnen twee weken beantwoord worden.

7. Social media

Uitsluitend met schriftelijke toestemming van de klant worden voor- en na foto’s gedeeld op het Instagram en Facebook account van Powderbrows by Eva (@brows.byeva) voor promotiedoeleinden en/of het uitbreiden van portfolio.

8. Gedrag

De klant dient zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, ondanks waarschuwingen, mag Powderbrows by Eva de toegang voor de klant weigeren zonder opgaaf van redenen.

9. Annuleren

Annuleren is mogelijk tot maximaal vijf werkdagen vóór de geplande afspraak. Aanbetalingen worden niet terugbetaald. De afspraak kan enkel éénmalig worden verplaatst. Indien de klant de afspraak ná vijf werkdagen afzegt is Powderbrows by Eva gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

10. Nabehandeling

De behandeling die bij Powderbrows by Eva wordt aangeboden bestaat uit twee behandelingen. De nabehandeling na 6-13 weken is onderdeel van de gehele behandeling en de prijs is enkel inclusief deze behandeling. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van deze nabehandeling. Indien de klant deze behandeling niet binnen het tijdsbestek van 6-13 weken boekt is Powderbrows by Eva gerechtigd de extra kosten voor deze nabehandeling in rekening te brengen.

11. Incassobeleid

Wanneer de klant niet aan zijn/haar betalingsplicht voldoet zal de klant éénmalig een schriftelijke aanmaning ontvangen. Indien de klant niet aan deze kosten zal voldoen is Powderbrows by Eva genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Klantgegevens worden in dit geval gedeeld met het incassobureau. Daarbij behorende kosten zijn voor rekening van de klant.

Alles goed doorgenomen? Klik hier voor het maken van een afspraak!